Nasze strony www wykorzystuj? pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mog? stosowa? je tak?e firmy wspó?pracuj?ce z nami.
Korzystaj?c z witryny wyra?asz zgod? na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki.
Mo?esz zmieni? ustawienia obs?ugi plików cookies w przegl?darce internetowej.
[ X ] nie pokazuj wi?cej tego komunikatu
Biuro t?umaczy przysi?g?ych

 
  Firma_
  KOMUNIKATY_
  Oferta_
  Cennik_
  WYCENA_ONLINE_
  Zasady_
  Zlecenia       
internetowe
_

  RABATY_
  Zamówienie_
  KONTAKT_
  Wspó?praca   
z_t?umaczami
_ 
       Wycena - kalkulator
 

 


Zapraszamy na nasz? now? stron?:
 

 


 

[-tlumaczenia-]
Aby dokona? wst?pnej wyceny tekstu wystarczy w powy?szym polu wklei? tekst ?ród?owy (z edytora tekstu, strony internetowej, pliku pdf). Nie trzeba redagowa? wklejonej tre?ci. Kalkulator przy wyliczaniu ilo?ci znaków nie bierze pod uwag? spacji, tabulatorów, znaków przestankowych itp. 

Niniejsza wycena jest wst?pn? kalkulacj?, ma ona charakter niezobowi?zuj?cy i nie jest ofert? handlow?. Ostatecznej wyceny dokonujemy w momencie przyjmowania zlecenia

Ilo?? znaków liczy si? w dokumencie docelowym (przet?umaczonym), zatem
powy?sza wycena mo?e by? nieprecyzyjna.

Pola oznaczone gwiazdk? (*) nale?y wype?ni?.

W przypadku wielu dodatków mo?liwe jest negocjowanie ceny.

Je?li materia?y do t?umaczenia posiadaj? Pa?stwo wy??cznie w formie
papierowej prosz? wype?ni? formularz, a dokumenty wys?a? faksem.

Je?li chc? Pa?stwo wyceni? t?umaczenie stron internetowych www prosz? wype?ni?
formularz i w uwagach poda? adres strony.

Kwoty podane s? jako netto, nale?y do nich doliczy? podatek VAT


W przypadku tekstów niestandardowych i specjalistycznych ceny ustalane s?
indywidualnie, zale?nie od stopnia trudno?ci.


 
FirmaKOMUNIKATYOfertaCennikWYCENA ONLINEZasadyZlecenia       
internetowe
RABATYZamówienieKONTAKTWspó?praca   
z t?umaczami
E-mail
tworzenie stron - www.gryf.pl
Nasza dzia?alno?? obejmuje zagadnienia:
t?umaczenia Szczecin, t?umacze Szczecin, t?umacz przysi?g?y Szczecin, t?umacze przysi?gli Szczecin, t?umacz Szczecin, biuro t?umacze? Szczecin, biuro t?umaczy przysi?g?ych Szczecin, t?umaczenia j?zyk angielski Szczecin, t?umaczenia j?zyk niemiecki Szczecin, t?umacz angielski Szczecin, t?umacz niemiecki Szczecin, t?umacz przysi?g?y Szczecin, t?umacze Szczecin, t?umaczenia dokumentów Szczecin, t?umaczenia pisemne, t?umaczenia przysi?g?e, t?umaczenia Szczecin, t?umaczenia ustne, t?umaczenia z j?zyka angielskiego, t?umaczenia z j?zyka niemieckiego, t?umacz norweski szczecin, t?umacz ukrai?ski, t?umacz francuski, t?umacz hiszpa?ski, t?umacz szwedzki, t?umacz rosyjski, t?umacz du?ski, t?umacz portugalski, t?umacz w?oski, biuro t?umacze?, t?umacze Szczecin, t?umaczenia dokumentów szczecin, t?umaczenia pisemne, t?umaczenia specjalistyczne, t?umaczenia szczecin, t?umaczenia ustne, t?umacz przysi?g?y j?zyka angielskiego, t?umacz przysi?g?y j?zyka niemieckiego, t?umaczenia s?dowe, t?umaczenia metryk, t?umaczenia ?wiadectw, t?umaczenia certyfikatów, t?umaczenia dokumentów samochodowych, t?umaczenia dyplomów, t?umaczenia za?wiadcze? o niekaralno?ci, t?umaczenia homologacji