Nasze strony www wykorzystuj? pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mog? stosowa? je tak?e firmy wspó?pracuj?ce z nami.
Korzystaj?c z witryny wyra?asz zgod? na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki.
Mo?esz zmieni? ustawienia obs?ugi plików cookies w przegl?darce internetowej.
[ X ] nie pokazuj wi?cej tego komunikatu
Biuro t?umaczy przysi?g?ych

 
  Firma_
  KOMUNIKATY_
  Oferta_
  Cennik_
  WYCENA_ONLINE_
  Zasady_
+ terminy  
+ wycena  
+ p?atno?ci  
+ formy materia?ów  
+ poligrafia  
  Zlecenia       
internetowe
_

  RABATY_
  Zamówienie_
  KONTAKT_
  Wspó?praca   
z_t?umaczami
_ 
       Zasady przyjmowania i realizacji zlece?
 

 


Zapraszamy na nasz? now? stron?

www.biuro-tlumaczy.com


TERMINY:

 • w terminie normalnym wykonujemy t?umaczenia  na nast?pny dzie? roboczy je?li nie przekraczaj? 5 stron  
 • w terminie ekspresowym t?umaczymy w tym samym dniu materia?y dostarczone do godziny 1200
 • termin ekspresowy obowi?zuje, gdy zlecenie t?umaczeniowe na dzie? nast?pny przekracza 5 stron
 • przy t?umaczeniu na dzie? nast?pny dokumentów typowych (dokumenty samochodowe, metryki, dyplomy, ?wiadectwa szkolne, ?wiadectwa pracy), niezale?nie od ilo?ci stron, nie obowi?zuje tryb ekspresowy
 • na ?yczenie klienta biuro wykonuje zlecenia poza godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy w oparciu o stawki negocjowane 
 • istnieje mo?liwo??  ustalenia indywidualnego terminu oraz ceny po uprzednim kontakcie z biurem   

WYCENA:

 • za stron? t?umaczenia przysi?g?ego uwa?a si? 1125 znaków (25 wierszy po 45 znaków ze spacjami), t?umaczenia zwyk?ego - 1500 znaków ze spacjami
 • znakiem jest ka?dy widoczny znak drukarski (litery, cyfry, znaki przestankowe, spacje, odst?py, znaki przeniesienia)
 • w przypadku t?umaczenia w innym uk?adzie wydruku lub maszynopisu, za stron? przyjmuje si? 1125 znaków tekstu
 • podstaw? wyceny t?umaczenia stanowi tekst przet?umaczony, a nie dostarczony dokument 
 • stron? rozpocz?t? uwa?a si? za ca??
 • podstaw? wyceny jest rozporz?dzenie Ministra Sprawiedliwosci z 24.01.2005r. w sprawie wynagrodze? za czynno?ci t?umacza przysi?g?ego (DZ.U. nr 15 z 2005r, poz. 131)

P?ATNO?CI:

 • gotówka
 • przekaz pocztowy
 • dla sta?ych klientów oferujemy mo?liwo?? zap?aty przelewem

FORMY MATERIA?ÓW:

 • tradycyjne wydruki i kserokopie
 • pliki na CD, DVD
 • pliki na urz?dzeniach pen-drive, flash-disk z wej?ciem USB
 • dyskietki
 • korespondencja email (w tre?ci lub za??czniku) na adres zlecenia@translator.biz.pl

POLIGRAFIA:

przed przyst?pieniem do druku wysokonak?adowego (ulotki, wizytówki, ksi??ki, plakaty) wskazane jest sprawdzenie i ostateczna korekta tekstów ju? po wykonaniu sk?adu w drukarni

 


 
FirmaKOMUNIKATYOfertaCennikWYCENA ONLINEZasadyZlecenia       
internetowe
RABATYZamówienieKONTAKTWspó?praca   
z t?umaczami
E-mail
tworzenie stron - www.gryf.pl
Nasza dzia?alno?? obejmuje zagadnienia:
t?umaczenia Szczecin, t?umacze Szczecin, t?umacz przysi?g?y Szczecin, t?umacze przysi?gli Szczecin, t?umacz Szczecin, biuro t?umacze? Szczecin, biuro t?umaczy przysi?g?ych Szczecin, t?umaczenia j?zyk angielski Szczecin, t?umaczenia j?zyk niemiecki Szczecin, t?umacz angielski Szczecin, t?umacz niemiecki Szczecin, t?umacz przysi?g?y Szczecin, t?umacze Szczecin, t?umaczenia dokumentów Szczecin, t?umaczenia pisemne, t?umaczenia przysi?g?e, t?umaczenia Szczecin, t?umaczenia ustne, t?umaczenia z j?zyka angielskiego, t?umaczenia z j?zyka niemieckiego, t?umacz norweski szczecin, t?umacz ukrai?ski, t?umacz francuski, t?umacz hiszpa?ski, t?umacz szwedzki, t?umacz rosyjski, t?umacz du?ski, t?umacz portugalski, t?umacz w?oski, biuro t?umacze?, t?umacze Szczecin, t?umaczenia dokumentów szczecin, t?umaczenia pisemne, t?umaczenia specjalistyczne, t?umaczenia szczecin, t?umaczenia ustne, t?umacz przysi?g?y j?zyka angielskiego, t?umacz przysi?g?y j?zyka niemieckiego, t?umaczenia s?dowe, t?umaczenia metryk, t?umaczenia ?wiadectw, t?umaczenia certyfikatów, t?umaczenia dokumentów samochodowych, t?umaczenia dyplomów, t?umaczenia za?wiadcze? o niekaralno?ci, t?umaczenia homologacji